Verkoopsvoorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1: Algemene bepalingen

De electronische AppFactory webwinkel, een BVBA met maatschappelijke zetel te Lindenpark 17, 9831 Deurle, (België), VAT BE 0563423411, RPR Gent, (hierna 'APPFACTORY') biedt haar klanten de mogelijkheid om grafische producten online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij AppFactory. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle op de website vermelde prijzen worden bepaald door de klantengroep waartoe de desbetreffende klant behoort. De klant dient - voorafgaand van een eerste bestelling - een registratieproces te vervolledigen opdat AppFactory hem aan de juiste klantengroep kan toewijzen. Afhankelijk van de klantengroep zal de toepasbare BTW worden verrekend. Alle op de website vermelde prijzen zijn af fabriek, tenzij anders overeengekomen met de klant. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de cataloog en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer U specifieke vragen heeft over bvb. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 12). APPFACTORY is wat de juistheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. APPFACTORY is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door APPFACTORY. APPFACTORY is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het AppFactory assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van AppFactory. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

  • via krediet kaart (Masterkaart/VISA)
  • via ogone
  • via bestelling tegen factuur van APPFACTORY bvba Lindenpark 17, 9831 Deurle
    IBAN BE75 7360 1098 8851 BIC KREDBEBB V.A.T.-nr. BE 0563423411

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van APPFACTORY. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van APPFACTORY te wijzen bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover [...] beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling is vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt APPFACTORY zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 8: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie op verborgen gebreken en niet-conforme levering vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Gedurende deze periode verbindt APPFACTORY zich ertoe het defecte artikel (of onderdeel) ervan kosteloos te vervangen of te herstellen. APPFACTORY behoudt zich het recht voor om het artikel om te ruilen indien de herstelling en/of administratiekosten buiten verhouding zijn, of indien herstelling onmogelijk is. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de APPFACTORY klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten terug dient te bezorgen aan APPFACTORY. Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 9: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van particulier consument artikelen online aankopen:

De consument heeft het recht aan APPFACTORY mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de APPFACTORY klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan APPFACTORY.
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
  • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
  • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
  • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

Artikel 10: Privacy

APPFACTORY verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken om te voldoen aan uw vraag en om u informatie van APPFACTORY toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven aan derden. U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van APPFACTORY bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat APPFACTORY uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Voor meer info vraag het privacy-charter van APPFACTORY of ga naar de link.

Artikel 11: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door APPFACTORY om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: APPFACTORY Klantendienst

De APPFACTORY klantendienst is bereikbaar op het e-mailadres info@appfactorydigital.com of op het telefoonnummer +32 (0) 9 331 53 88 van maandag tot donderdag van 8u30 tot 17u en op vrijdag van 8u30 tot 15u.

Artikel 13: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van APPFACTORY. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. APPFACTORY kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

Artikel 14: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.

Artikel 16: Leveringsvoorwarden

Behalve in geval AppFactory en de Klant anders zijn overeengekomen, zal AppFactory zich inspannen om de Producten te leveren binnen de tien dagen vanaf de datum waarop de Klant een orderbevestiging ontvangt van zijn/haar bestelling. Als om welke reden levering niet mogelijk is binnen de termijn van tien dagen na de bevestiging van zijn / haar bestelling, zal AppFactory de Klant onmiddellijk op de hoogte brengen via e-mail, ten laatste bij het verstrijken van deze termijn. De Klant heeft dan het recht van annulatie, die hij / zij, binnen de één (1) dag dient uit te oefenen nadat zij door AppFactory, schriftelijk werd verwittigd. In geval van overmacht of tegenspoed die optreedt na de orderbevestiging wordt de leveringstermijn verlengt. Overmacht en tegenspoed worden daarbij omschreven in de breedst mogelijke zin en omvatten onder andere, waarbij deze lijst louter als voorbeeld wordt gegeven : niet beschikbaar zijn / schaarste van de verkochte producten, schaarste aan grondstoffen, ijsvorming, uitzonderlijke weersomstandigheden, stakingen, mobilisatie, oorlogen, ziekte of ongevallen, communicatie en IT-storingen, overheidsmaatregelen, uitvoerverboden, leveringsvertragingen, hindernissen bij het vervoer en/of reizen, inclusief gebrek aan of de intrekking van vervoersmogelijkheden, export hindernissen, import hindernissen, storingen, files, etc. Deze regel omtrent overmacht en tegenspoed is ook van toepassing in een situatie van overmacht of tegenspoed bij de leveranciers van AppFactory, bij het niet naar behoren nakomen van verplichtingen door leveranciers van AppFactory, voorgeschreven door de Klant aan AppFactory, evenals bij defecten aan machines, aan producten of software van derden die nodig zijn om de orders van de Klant te realiseren. AppFactory brengt in geval van overmacht of tegenspoed de Klant zo spoedig mogelijk op de hoogte van het begin & einde van de belemmeringen die er het gevolg van zijn. In geval van overmacht of tegenspoed kan AppFactory naar eigen goeddunken en zonder enig recht op verhaal (1) tijdelijk de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten; (2) de bestelling/overeenkomst annuleren per aangetekend schrijven; (3) de Klant uitnodigen om de uitvoeringsvoorwaarden opnieuw te negotiëren. Indien de Klant hier niet in goed vertrouwen aan meewerkt, kan AppFactory de rechtbank verzoeken om nieuwe contractuele voorwaarden te bepalen en/of de Klant een compensatie te laten betalen.

Leveringsadres

De bestelde producten worden verzonden naar het adres dat bij de checkout door de klant wordt opgegeven als leveringsadres en zo op de orderbevestiging wordt vermeld. Indien het afleveradres afwijkt van het facturatieadres, dan is de klant in de mogelijkheid om beide adressen op te geven op het bestelformulier. De producten zullen daarbij worden verzonden naar het afleveradres specifiek aangegeven op het formulier.

Verzending

De levering wordt uitgevoerd door een transportdienst gekozen door AppFactory. De Klant dient daarbij leveringskosten te betalen die afhankelijk kunnen zijn van het bestelbedrag, de locatie naar waar de goederen dienen te worden geleverd en de gewenste levertijd. Tenzij anders is overeengekomen, erkent de klant - en stemt ermee in - dat de voorwaarden van verzending en levering voor alle producten af fabriek zijn (Incoterms 2010), hetgeen betekent dat de klant alle risico's voor de levering van goederen naar hun eindbestemming draagt. In het algemeen laadt AppFactory geen goederen op transportvoertuigen en stelt de goederen niet vrij voor export. In het geval dat AppFactory wel de goederen laadt, doet het dat op rekening en risico van de klant. Indien de partijen wensen dat AppFactory verantwoordelijk is voor het laden van de goederen bij vertrek en het risico en de kosten draagt van dergelijke lading, moet dit duidelijk worden vermeld door toevoeging van een expliciet besluit tot dit effect in de verkoopovereenkomst en / of offerte.

Tracking

De Klant is in staat om zijn orders in de webshop te volgen via de historiek pagina waar de actuele status van de bestellingen worden getoond. Dit systeem van tracking hangt mee af van de dienstverlener die zorg draagt voor het transport en valt, van zodra de goederen zich in de status bevinden dat ze werden opgehaald, onder zijn verantwoordelijkheid . AppFactory draagt geen verantwoordelijkheid noch voor fouten omtrent de zending op de dienstverleners’ websites, noch voor storingen op de website van de dienstverlener die de Klant zou kunnen verhinderen zijn bestelling te traceren.

Klant afwezig op de moment van levering

Afhankelijk van de omstandigheden en het beleid van de dienstverlener die zorgdraagt voor het transport, kan de Klant een bericht ontvangen hebben (“leftcard”) dat deze dienstverlener is langs geweest en heeft geprobeerd de goederen af te leveren. Als deze dienstverlener een “leftcard” heeft achtergelaten dient de klant kontakt op te nemen met de dienstverlener om een nieuwe leveringsdatum te regelen. Het kan ook gebeuren dat de klant geen “leftcard” terugvindt. In dit geval is het de verantwoordelijkheid van de Klant voor het online volgen van zijn / haar orders via de orderhistoriek pagina op de Website, of op de website van de dienstverlener die voor de levering zorgdraagt.

Lokale wetgeving

De Klant dient zelf contact op te nemen met de lokale autoriteiten van zijn / haar geografische woonplaats omtrent de toegangsvoorwaarden voor de Producten. Het is de Klant zijn / haar verantwoordelijkheid om de noodzakelijke verklaring (en) en / of betaling (en) te verrichten bij de betreffende instanties en/of ambtenaren in zijn of haar land van vestiging. De klant dient te informeren bij de lokale autoriteiten over de wettigheid van het importeren of het gebruik van de Producten in zijn woonplaats. AppFactory kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de Klant zich niet houdt aan de wetgeving van het land of regio waar de producten zullen worden ingevoerd en gebruikt. De Klant vrijwaart AppFactory van en tegen alle verliezen in verband met, en alle klachten die tegen AppFactory gesteld kunnen worden, die gebaseerd zijn op of het gevolg zijn van het niet naleven door de klant van de lokale wetgeving van het land of de regio waar hij de goederen heeft ingevoerd, ontvangen en / of gebruikt.

 

 

Feestdagen

Wij sluiten op de officiële Belgische feestdagen. Uw bestellingen worden dan pas de volgende werkdag verwerkt worden. 

 

Nieuwjaar                             Woensdag, 1 Januari 2020

Paasmaandag                      Maandag, 13 April 2020

Dag van de Arbeid               Vrijdag, 1 Mei 2020

O.H. Hemelvaart                  Donderdag, 21 Mei 2020

Pinkstermaandag                Maandag, 1 Juni 2020

Nationale feestdag              Dinsdag, 21 Juli 2020

O.L.V. hemelvaart                Zaterdag, 15 Augustus 2020

Allerheiligen                         Zondag, 1 November 2020

Wapenstilstand                    Woensdag, 11 November 2020

Kerstmis                              Vrijdag, 25 December 2020

Collectieve sluiting              Van 24/12/2020 tot en met 01/01/2021